Skriv ut
 ”Synd att det
inte kom före”
Elektronikbranschen har en chans att lansera nya idéer för grönare elektronik. Alternativet är nya lagar. Det är innebörden av EU:s nya miljödirektiv EUP. Elektronikindustriföreningen hoppas att dokumentet håller vad det lovar där RoHS och Weee svek: lyhördhet för branschen och helhetsperspektiv.
Ekodirektivet gör insatsen
där den märks

Image75 TWh. Så mycket energi kommer de pc som säljs inom EU i år att förbruka under sin livstid. Om alla nya pc i EU drog lika lite energi som den energisnålaste, skulle siffran sjunka till 23 TWh. Besparingen motsvarar åtta kärnreaktorer. Då är bildskärmar inte inräknade. Och inte servrar och arbetsstationer.

Siffrorna inkluderar den energi som åtgår för tillverkning, och så vidare, enligt den livscykelanalys som EUP använder.

En orsak till att EU tror är att grönare elektronik är möjlig är att det ofta finns en stor spridning inom samma produktgrupp mellan energisnåla och -slukande produkter.

Sedan 1992 finns en frivillig energimärkning som heter Energy Star. Uppenbarligen har den inte räckt för attt driva fram energisnåla datorer.

Skulle energisnål elektronik kunna bli en trend som räddar miljön som sidoeffekt? Det vet vi inte.

Därför är det bra att våra EU-folkvalda hötter med fingret åt branschen. De vill se en utveckling mot miljövänligare produkter. Antingen tar branschen egna inititiv. Eller så får den finna sig i pålagor.

Det är just nu som möjligheten finns att påverka. Stora tillverkare som Philips, IBM och Electrolux har redan i ett par år lobbat i EUP-förarbetena. Och bevakat sina intressen.

Som liten företagare med gröna idéer är det en utmaning att göra sin röst hörd. Ett tips: använd din branschförening.
Nu när du äntligen - förhoppningsvis - börjat få styr på på RoHS och Weee är det dags att börja fundera över en ny förkortning: EUP.

Det är ett miljödirektiv som antogs i augusti och omfattar produkter som använder energi, Energy Using Products. Det kallas också ekodesigndirektivet.

Du som är nöjd med att dansa efter andras pipa kan lägga undan denna artikel i några år. Ingen vet ens idag vad EUP kommer att innebära. Det bestäms först när dotterdirektiven börjar antas, uppskattningsvis hösten 2007.

EUP är ett ramverk, ett metadirektiv, som sätter ramarna för kommande miljödirektiv. Det försöker definiera ”miljövänlighet” och hur det kan mätas. Och talar om hur tillverkarna ska övervakas.

Det är nu du kan påverka

Detaljerna - hur produkter ska grupperas, hur olika sorters miljöpåverkan ska sammanvägas, när saker ska börja hända, och så vidare - utreds nu av EU.

Om alla pc i EU
drog lika lite energi
som Apples Mac Mini
skulle EU sparat 53 TWh i år Det är en fjärdedel
av Sveriges elförbrukning.
Det betyder att det fortfarande finns en chans att påverka.

- Företag har möjlighet att gå samman branschvis och komma med förslag på vad man själv tycker är rimligt, berättar Elinor Kruse, miljörådgivare på Teknikföretagen.

EU föredrar nämligen att teckna miljöavtal med branschorganisationer framför att stifta nya lagar.

- Det här är en möjlighet för företag att ta initiativet och undvika lagstiftning, säger Elinor Kruse.

Grunden för direktivet är att EU:s folkvalda vill se grönare elektronik.

All miljöpåverkan räknas

Från råämne till skrotning - alla miljöeffekter räknas

Dammsugare, elmotorer, diskmaskiner, kopieringsmaskiner, luftkonditioneringsanläggningar, tv, vattenvärmare och pc. Det är några av de produktkategorier som EU nu undersöker för lagstiftning.

Kommissionen kommer att ge några företag och organisationer i uppdrag att ta fram preliminära förslag till på hur miljöinitiativ kring ovannämnda produkter skulle kunna se ut. Alla förslag har gemensamt att de bygger på livscykelanalyser.

Utredningarna beräknas pågå upp till två år. De förslag som vinner EU:s gillande kommer att utredas vidare. Därefter kommer dotterdirektiv. Eller självreglering.

Ytterligare produktgrupper kommer att granskas. Dock ej transportprodukter som har ett generellt undantag.

Ett annat undantag görs för produkter som tillverkas i mindre än 200 000 exemplar. Direktiven gäller alltså i första hand massmarknader.

Men även om du själv inte tillverkar för en massmarknad kan du vara underleverantör till någon som gör det.

Dessutom kommer det eventuellt också att finnas ”horisontella” direktiv, som gäller samtliga energianvändande produkter. En stark kandidat till ett sådant direktiv är ett maxkrav på energiförbrukning i standbyläge och avstängt läge.

Så även du som liten konstruktör eller tillverkare kan komma att påverkas.

Dotterdirektiven kommer att ställa krav på ekologiska profiler eller mätbara krav på produkten, som exempelvis verkningsgrad.

Det ska inte komma att krävas av tillverkare och konstruktörer att de gör kompletta livscykelanalyser. Och produkten får inte bli signifikant dyrare än den är idag. Och branschens konkurrenskraft får inte påverkas negativt.

Maria Månsson på Elektronikindustriföreningen hoppas att de vackra skrivningarna blir verklighet.

- EUs konkurrenskraft är ju inte betjänt av att konstruktörer på små innovativa företag drunknar i papper. Däremot av att få fram energisnålare konsumentprodukter.
Fokus har visserligen hamnat på energianvändning. Men tanken är att hela produktens livscykel ska beaktas. Från råmaterialutvinning till skrotning. Och ur alla miljöperspektiv: råvaror, gifter, energi, utsläpp, uthållighet.

- EUP försöker ta en fullständigt grepp på produktens hela livscykel, säger Gianluca Brotto, som arbetar med miljöfrågor i Bryssel för Electrolux räkning.

- Metoden är att analysera produkten ur alla perspektiv och sedan identifiera de parametrar som är viktiga - de som har en betydelse för produktens miljöpåverkan och dessutom har potential att förbättras.

Elektronikindustriföreningen uppskattar den helhetssynen.

- Det är synd att det här direktivet inte kom före RoHS och WEEE, säger styrelseledamoten Maria Månsson.

- RoHS är ett gigantiskt projekt att genomföra. Men miljövinsten blir att man får bort bara liten del av all den bly som används idag.

- I det nya ramverket står det tydligt att kostnader och besvär ska vägas mot fördelarna. Och att man ska börja med de svåra problemen där det finns stora vinster att göra. Så var det inte med RoHS, säger Maria Månsson.

En komplett livscykelanalys ...

... kräver uppgifter om energianvändning, vattenkonsumtion, råmaterialanvändning, avfallsgenerering (särskilt giftiga avfall), och utsläpp i luft och vatten. Data krävs för alla faser av livscykeln: utvinning, tillverkning, distribution, användning och avslut (deponering, destruktion, återvinning eller återanvändning).

EU vill minska energiförbrukningen i främst massprodukter. Men man överväger också en generell övre gräns för effektförbrukning i standby- och avstängt läge.
Stöd och utbildning utlovas

- EUP är också ett trevligt direktiv för att det tar upp små- och medelstora företags aspekter på ett bra sätt, säger Maria Månsson.

EUP lovar stöd från myndigheter med information och utbildning av småföretag.

- Det saknade vi när det gäller RoHS, säger Maria Månsson.

- Och när det gäller WEEE har myndigheterna verkligen inte hunnit med. Naturvårdsverket hann inte ens göra färdigt sitt eget register i tid. Jan Tångring

Kategori: Teknik