söndag 24 juli 2016vecka 29
fb
STARTSIDA Internet of Things Embedded Power Energi Distribution Fordon Kommunikation Medicin Komponenter Produktion Test & mät Technical Papers

Äntligen går starten för Sveriges kiselcenter Visa endast artikeln (fr utskrift)
Av Redaktionen
UR ARKIVET: 2000-05-01  

Socware blir namnet på det svenska konstruktionskluster som nu börjar ta form, med nav i Norrköping.

I anslutning till satsningen inrättas en helt ny typ av civilingenjörsprogram med inriktning mot system-på-kisel, eller populärt SoC (system-on-chip).- Vi flyttar fokus från system på kretskort till systeminkapsling på kisel, säger Hannu Tenhunen, professor och utbildningsansvarig för KTH:s del av satsningen.

Socware har tydliga drag av de visioner som professor Hugo De Man, Imec och University of Leuven, Belgien, målade upp vid årets Date-konferens. Elektroniktidningen återgav i förra numret De Mans betoning på vikten av ett intimare samarbete mellan industrin och universiteten i mötet med en annalkande post-pc-era och ett skriande behov av systemkretslösningar.

- Antingen lägger vi större vikt på teoretiska fundament och smala disciplinorienterade ämnen, vilket leder till stagnation, eller så omstrukturerar vi civilingenjörsprogrammet till att överbrygga gapen mellan elektroteknik, datavetenskap och informationsteknik säger Hannu Tenhunen.

Visionerna går hand i hand med Hugo De Mans idéer. Programmeraren och fysikern måste skaka hand med varandra. Algoritmer och milliwatt blir lika viktiga.Uppvisar aktivitet


Utbildningssamordnaren, lundensaren Peter Nilsson, tror sig kunna baka den första Socware-ingenjören redan till julen 2001.

- De studenter på elektroteknikprogrammet som börjar det fjärde året nu till hösten får möjligheten att välja ett system-på-kisel-spår, säger Peter Nilsson.

SoC-studenterna kommer till en början att rekryteras från data (D), elektroteknik (E), informationsteknologi (IT) och teknisk fysik- & elektroteknik (Y), -programmen.

Inledningsvis handlar det sammanlagt om ett 80-tal elever på universiteten i Lund, Linköping och KTH. På dessa högskolor togs inte mindre än 165 asic-kretsar fram för tillverkning under 1998, enligt en rapport från Europakommissionen. Ett typisk universitet i Europa konstruerar mellan en och tio asicar på ett år.Gemensam bas


På sikt rör det sig om storleksordningen 100 utbildningsplatser, sanktionerade av utbildningsdepartementet. Men Peter Nilsson tror att det blir fler då det är möjligt att välja SoC-spåret utifrån befintliga civilingenjörsprogram.

- Efter minst 20 poängs förberedande matematik- och fysikstudier är man också välkommen till utbildningen med en högskoleingenjörsexamen i bagaget, säger Peter Nilsson.

Utbildningsprogrammen har en gemensam bas med tre huvuddelar: kretsar, system & arkitekturer samt projektarbete.

Under kretsdelen döljer sig kurser i asic-konstruktion, med fokus på digital, analog och blandat analog-digital konstruktion samt systemaspekter, där man tittar närmare på kopplingen mellan olika systemdelar.

System & arkitekturdelen bjuder förutom på metoder för systemkonstruktion och systemmodellering också på kurser i hårdvarubeskrivning och syntes.

Den sista gemensamma delen är ett projektarbete som är tänkt att mynna ut i fungerande kiselkonstruktioner.

Dessutom kommer Stockholms universitet att förse de tre högskolorna med en skräddarsydd utbildning i de juridiska spörsmål som uppstår i anslutning till handel med virtuella komponenter, eller IP-kärnor (Intelectual Property) som byggstenarna i systemkretsar också kallas. Det är intrikata frågor som för närvarde utreds av en expertgrupp under ledning av Jan Rosén, professor vid Handelshögskolan i Stockholm.Olika inriktningar


Utbildningarna skiljer sig i så motto att Lund fokuserar på alla typer av kretskonstruktion, framför allt med inriktning på trådlös kommunikation, medan Linköping inriktar sig mer på systemmodellering. I Kista, dit KTH kommer att koncentrera sin verksamhet, blir ledstjärnan digital design och inriktning mot Internet och IT.

Vidare forskning efter civilingenjörsexamen är en naturlig del av programmet.

- En gissning är att vi kommer att nyanställa ungefär tio till tolv lektorer, säger Peter Nilsson

Dessa kommer att forska 50-70 procent av sin tid. Nilsson leker med tanken att varje lektor skulle kunna handleda tre doktorander, vilket totalt skulle göra ett trettiotal doktorander.

- Programmet kan kanske finansiera tio av dem i dagsläget, men det är något vi inte vet ännu. I första hand ska utbildningen av Socwareingenjörer tillgodoses, säger Nilsson.

Näringsdepartementet har avsatt 100 miljoner kronor till forskning över en femårsperiod. Stiftelsen för kunskap och kompetens- utveckling bidrar med 6 miljoner kronor.

Någon kampanj för att locka studenter till civilingenjörsprogrammet har dock inte hunnits med i år. Ansökningstiden för hösten har gått ut.

- Vi kommer att gå ut och marknadsföra oss hårt gentemot gymnasieskolan nästa vår, säger Peter Nilsson.

Stefan HultquistDesigncenter för en halv miljard kronor


Organisationsstrukturen för samarbetet kring systemkretsar börjar så smått utkristallisera sig. Nyckelfigurerna är nu utsedda och i stora drag är också inriktningen på verksamheten klar.

Socware kommer klustret för konstruktion av systemkretsar att kallas. Styrelseordförande blir Telias vd Jan-Åke Kark. Styrelsen kommer att innehålla representanter från samtliga fyra inblandade universitet, Lunds, Linköpings, Stockholms och KTH samt representanter för industriforskningsinstitutet Acreo, Nutek, Ericsson, Frontec och Invest in Sweden Agency (ISA). Operativ chef för klustret blir Rolf Rising (ISA) som tillsammans med Mårten Armgarth (Acreo) och Peter Nilsson (LTH) sitter i ledningsgruppen. Satsningen omsluter i storleksordningen 400 - 500 miljoner kronor

Designcentret kommer inledningsvis att vara indelat i fyra program med inriktning på forskning och utbildning, affärsutveckling, konstruktionsstöd samt en grupp som ska hantera den immaterialrättsliga problematiken vid handel med virtuella komponenter.

Samordnare för forskning och utbildningsdelen blir Lunds universitet med Peter Nilsson i spetsen. Verksamheten kommer i huvudsak att bedrivas vid universiteten i Lund och Linköping samt vid KTH.

Affärsutvecklingsprogrammet kommer att ligga under Invest in Sweden Agency, som i sin tur lyder under näringsdepartementet. Programmet riktar in sig på att knyta internationella kontakter och stödja kommersiella avknoppningar inom klustret.

Programmet för konstruktionsstöd vilar under Acreo i Norrköping, där Magnus Danestig utsetts till projektledare. Jan Rosén, professor vid Handelshögskolan, lotsar en arbetsgrupp på Stockholms universitet som tränger ner i de juridiska svårigheterna vid handel med byggblock till systemkretsar.

SH

 
KOMMENTERAT
Kommentarer via Disqus

Administration Jan Tångring
Annonser Anne-Charlotte Sparrvik
Redaktion red@etn.se
Ansvarig utgivare Anna Wennberg på uppdrag av Elektroniktidningen Sverige AB
© Elektroniktidningen Sverige AB
Publiceringssystem Joomla, webbhotell Glesys