Skriv ut
Slutet för internettelefoni om många länder ställer samma krav

Först i Europa har Norge tolkat vad EU:s telekomreglering betyder för IP-telefoni och detta har nu lett till att Skypes rekordbilliga internettelefonitjänst dras tillbaks från Norge.
En IP-telefonitjänst enligt kategori 3, som klarar kommunikation alla till alla, måste enligt de norska myndigheterna uppfylla ett antal minimikrav. Här är huvudpunkterna:

* Nummerportabilitet med nummer i PSTN och ISDN ska vara möjlig.

* Nummer i den norska nummerplanen får nyttjas bara i Norge.

* En telefontjänst som nyttjas stationärt måste vid larmsamtal kunna prestera uppgift om geografisk position för att ge räddningstjänsten uppgift om vart de ska åka. PT ger ingen dispens från detta krav.

PT kan ge dispens för en rad andra krav en begränsad tid:

* Visa uppringandes nummer hos den uppringde.

* Spärr för utgående samtal.

* Möjlighet att hindra vidarekoppling.


Norge ställer nu krav på IP-telefonitjänster inriktade på massmarknaden att de också erbjuder en rad tilläggsfunktioner, bland annat nummerportabilitet och positionsuppgifter vid larmsamtal. Funktioner som dagens kretskopplade nät erbjuder.

- Post- og Teletilsynet har klargjort att ingen leverantör får erbjuda IP-telefonitjänster enligt kategori tre om de inte uppfyllt kraven, säger Torstein Olsen, avdelningsdirektör vid Post og Teletilsynet (PT), till Elektroniktidningen.

Kategori 3 innebär att IP-telefonitjänsten har samma grundfunktionalitet som en vanlig kretskopplad telefontjänst och därmed är avsedd för massmarknaden.

Vill ha nationella nummer

Post- og Teletilsynet kan använda olika tvångsmedel för att tillse att nätoperatören verkligen uppfyller kraven. En metod gäller tillgång till telefonnummer. Telefonbolagen vill kunna erbjuda nationella telefonnummer i varje land.

- Nätoperatörer som erbjuder IP-telefoni enligt kategori 3 men inte uppfyller våra krav får inte behålla sina norska telefonnummer, säger Torstein Olsen.

Det är uppenbart att om regleringsmyndigheter i många länder slår in på samma spår som Norge kommer Skype och andra nya IP-telefonileverantörer under hård press och det är en sådan utveckling Norge räknar med.

- Jag väntar att alla länder inom EES (Europas Ekonomiska Samarbetsområde) på sikt ställer samma krav på IP-telefoni som Norge, säger Torstein Olsen till Elektroniktidningen.

Minimikraven gäller 28 länder

Sammanlagt 28 länder i Europa ingår i EES, 25 EU-medlemmar samt Norge, Island och Lichteinstein. De är skyldiga att införa ett gemensamt regelverk för telekommarknaden. De flesta har gjort det under de senaste åren.

I februari 2005 publicerades en rekommendation med minimikrav för IP-telefoni av ERG (European Regulators Group) där alla EU-länder ingår. Norge har sedan snabbt gått vidare och gjort en tolkning av ERG-beslutet för IP-telefonitjänster i Norge.

Norska regleringsmyndigheten Post- og Teletilsynet publicerade sitt beslut den 15 april. Några dagar senare drog Skype tillbaks sin IP-telefonitjänst från Norge, påpekar Torstein Olsen för Elektroniktidningen.

Logiken i PT:s beslut är följande. PT anger att det finns tre kategorier av IP-telefonitjänster. Den första kategorin är inte avsedd för alla-till-alla kommunikation. Typexemplet är två Skype-användare som pratar med varandra.

Den andra kategorin är alla-till-alla kommunikation i viss omfattning, som Skype Out, när användaren kan kommunicera med traditionella telefonabonnenter, men de inte kan ringa tillbaka.

Den tredje kategorin är när IP-telefonitjänsten (som Skypes) klarar alla till alla kommunikation precis som en vanlig telefontjänst.

PTS har inte tagit ställning

Norska PT anger att alla IP-telefonitjänster som verkligen uppfyller kraven för tredje kategorin också därmed automatiskt blir skyldiga att erbjuda en rad tilläggsfunktioner, annars får de inte erbjuda sina tjänster och produkter.

- De flesta nätoperatörer som erbjuder IP-telefoni i Norge har lovat uppfylla våra krav, säger avdelningsdirektör Olsen.

Svenska PTS anger att de ännu inte tagit ställning i saken men beslut kommer.

Elektroniktidningen har sökt Skype utan framgång. Till norska medier har företaget meddelat att man fått tekniska problem.


Göte Andersson