Skriv ut
Det politiska startskottet för en bred europeisk satsning på mobil-tv har just avfyrats. En grupp med representanter för de 25 regeringarna i EU ska ta fram en gemensam strategi. Men Finland tänker inte vänta - där har regeringen redan valt både teknik och modell för hur mobil-tv ska införas. Och finländarna kommer därtill att låta det nya mobil-tv-nätet ta över alla radiosändningar som idag går över FM-nätet.
EU vill göra mobil-tv till en ny massmarknadstjänst genom att etablera en harmoniserad Europamarknad. Den 22 februari enades EU-länderna om att en gemensam strategi för mobil-tv ska utarbetas i EU-gruppen RSPG, Radio Spectrum Policy Group. Ett utkast till strategin ska gruppen presentera i maj, och beslutet är planerat till den 25 oktober.

I strategin ska bland annat ingå harmonisering av frekvenstilldelning i de 25 EU-länderna och att hinder ska undanröjas så att mobil-tv kan nå snabb spridning.

Bred politisk förankring

En arbetsgrupp inom RSPG har redan börjat utarbeta strategin. I gruppen deltar representanter för alla EU:s 25 regeringar, vilket innebär att överenskommelser inom RSPG verkligen kan baseras på en politisk majoritet som sedan håller genom hela den formella beslutsprocessen.

- Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och en rad andra länder deltar i arbetsgruppen. Vårt förslag borde bli styrande för hur EU-länderna inför mobil-tv, säger Jonas Wessel på Post- och Telestyrelsen, PTS, Sveriges representant i arbetsgruppen.

Om allt går i lås blir RSPGs förslag avgörande för att verkligen etablera mobil-tv som en ny massmarknadstjänst i Europa. Telekom- och tv-industrierna har visserligen visat att mobil-tv fungerar tekniskt, men ännu saknas en rad besked, framför allt vad gäller frekvensfrågan. Idag finns inga frekvenser tilldelade för mobil-tv och utan frekvenser kan inga storskaliga mobil-tv-nät tas i drift.

I Europa är det hittills bara Finland som beslutat utdela ett nationellt nätoperatörstillstånd för mobil-tv, baserat på standarden DVB-H. Tillståndet gäller i 20 år, till 2026, och frekvenser ur tv-bandet nyttjas. Den finska regeringen har sålunda redan fattat en rad beslut som återstår för resten av Europa.

Finland vill bara ha ett enda nationellt mobil-tv-nät, och det ska vara baserat på DVB-H. Digita, den operatör som driver nätet, förbinder sig att samarbeta med andra nätoperatörer. De tre finländska mobilnätsoperatörerna kommer att sälja tjänsterna från mobil-tv-nätet till sina kunder.

Upp till 50 tv-kanaler

Mobilabonnenten kan med sin mobiltelefon via GSM-nätet beställa en viss tv-tjänst och den levereras sedan via DVB-H-nätet till mobiltelefonen.

Kapaciteten i ett DVB-H-nät kan vara upp till 50 digital-tv-kanaler. Vissa kan alla mobiloperatörer få tillgång till, andra sprids mer begränsat. En viktig poäng med lösningen är att alla aktörer delar kostnaderna för att bygga och driva nätet.

En annan viktig fråga gäller digitalradio. Här är det uppenbart att både telekomindustrin och finska staten är intresserade av att mobil-tv-nätet även tar hand om digitalradion. Tanken är att mobil-tv-nätet helt enkelt får ersätta dagens analoga FM-radionät. Och det innebär i så fall att det finska DVB-H-nätet i framtiden kommer att täcka så gott som hela landet och därmed få bättre täckning än så gott som alla andra radionät.

- Telekomindustrin i Finland förutspår att Yleisradio kan göra väsentliga besparingar genom att sända digitalradiokanalerna via DVB-H istället för via ett DAB-nät. Jag har god anledning att tro att vi kan nå märkbara besparingar, säger Seppo Härkönen, chef för radioverksamheten i Yleisradio, till Elektroniktidningen.

- Yleisradio planerar fatta beslut om digitalisering av radiosändningarna 2008 till 2010. Då kommer vi att utvärdera DVB-H, DAB och andra möjliga alternativ. Jag räknar med att Yleisradio därefter digitaliserar radiosändningarna och att analog FM-radio avvecklas 2012 till 2015, säger Seppo Härkönen.

Strategisk utredning

RSPG ska ge förslag på en rad strategiska frågor:
  • Hur nyttja överblivna tv-frekvenser när digital-tv har införts? Vilka olika tjänster ska få tillgång till de frigjorda frekvenserna (cirka 300 MHz)? Traditionella tv-tjänster, mobil-tv och andra tjänster?
  • Hur ska lösningarna ges snabb spridning och vara som mestkonsumentvänliga?
  • Hur ska amarbetslöningar mellan nätoperatörer och program-leverantörer se ut som följer konkurrenslagstiftningen?
  • Förslagen ska avse frekvensband III (174-230 MHz), IV och V (470-862 MHz) och L-bandet (1452-1492 MHz).
En viktig del i Yleisradios ekvation är att telekomindustrin kommer att förse Finlands radiolyssnare med digitala radiomottagare.

- I framtiden har alla mobiltelefoner inbyggd radiomottagare, säger Härkönen.

EBU, Europas organisation för statsägda tv-bolag, räknar med stort, snabbt och brett genombrott för mobil-tv de närmaste åren. I land för land har organisationen kartlagt läget och de strategiska frågor som Europas regeringar står inför. Sett ur EBU-perspektiv är Finland ett tydligt exempel på vilka beslut varje land nu står inför.

Samtidigt återstår att se om RSPG och resten av EU-länderna verkligen väljer samma strategi som Finland på varje punkt. Det är till exempel möjligt att ge tillstånd till operatörer med konkurrerande mobil-tv-standarder.

EBU väntar sig att ett antal länder och regioner tar täten i DVB-H-spåret. Det gäller Finland, Sverige, norra Tyskland samt Italien. Organisationen tror att även Frankrike, Spanien och Östeuropa satsar på denna standard.

Storbritannien lutar åt DAB

Några länder i Europa har visat klart intresse för mobil-tv som baseras på digitalradiostandarden DAB, exempelvis Storbritannien, södra Tyskland och Norge. Storbritannien har idag tillgång till kapacitet i DAB-nätet och frekvenser för DVB-H blir tillgängliga först kring 2010.

EBU förordar även att Europas länder ska kräva av nätoperatörerna att de sänder med så hög fältstyrka att signalerna ska kunna tas emot inomhus.

Idag finns tre leverantörer som säljer nätutrustning för DVB-H: Nokia, Siemens och franska Thales. Fler än tio tillverkare har visat fungerande mobiltelefoner.

- När DVB-H täcker 10 procent av Västeuropa så erbjuds mobil-tv till ungefär 60 procent av befolkningen. Det räcker med att DVB-H täcker 100 miljoner invånare i Västeuropa för att få igång en ny massmarknad, säger Markus Lindkvist på Nokiatill Elektroniktidningen.

- År 2007 startar tillväxten för DVB-H. År 2008 vet vi om visionen håller, säger han.