Skriv ut
Frekvenskonferensen RRC06 slutade med rejält bakslag för Europas telekomindustri. Man hade hoppats att en stor del av det frekvensspektrum som blir ledigt när analog-tv släcks ned skulle tilldelas mobilt bredband. Samt att frekvenser skulle allokeras till mobil-tv på ett samordnat sätt över hela Europa. Så blev det inte. Konsekvensen blir att Europa halkar längre efter USA.
Det blir ingen snabb tilldelning av tv-frekvenser till mobilt bredband. I juni gav ITU:s frekvenskonferens RRC06 ett besked som utan tvekan innebär en motgång för telekomindustrin.

Det tar ytterligare ett antal år innan Europas telekomindustri kan få tv-frekvenser för mobilt bredband. Det blir heller ingen harmoniserad tilldelning i Europa av tv-frekvenser för paneuropeisk mobil-tv. Däremot finns en klar öppning för mobil-tv. Mobil-tv får nyttja tv-bandet när analog-tv avvecklas.
Göte Andersson: Fördel USA
Image
Det är fördel USA när det gäller både mobil-TV och mobilt bredband. Den slutsatsen är den enda rimliga när det gäller EU:s hantering hittills av frigjorda tv-frekvenser för nya paneuropeiska tjänster.

Medan USA fattat beslut som öppnar för storskaligt införande av både mobil-tv och mobilt bredband i de gamla tv-banden så har Europa hittills inte förmått ta motsvarande kliv.
I bästa fall för USA så blir landet först att i stor skala införa de nya tjänsterna, vilket ger fördelar för användare, nätoperatörer och industrin. I sämsta fall för Europa tappar Europa mark gentemot USA.

Det är viktigt att förstå vad detta handlar om, och svaret är förstås pengar. Det är dramatiskt billigare att bygga yttäckande radionät om de gamla analog-tv-banden nyttjas. Kostnaden för ett yttäckande 3G-nät kan bli så mycket som 90 procent lägre i de frekvenserna, vid en jämförelse med 2 GHz-bandet. Kostnadsbesparingarna kan komma hushållen direkt till godo.
Besluten på ITU-konferensen RRC06 visar tydligt svårigheten att nå internationella överenskommelser när det gäller så känsliga saker om tv-frekvenser.

För EU-ländernas del är en viktig del av problemet att Europa, Ryssland, Mellanöstern och Afrika har en gemensam frekvensplanering för tv. EU-länderna har därför behov av överenskommelser med cirka 90 länder utanför Västeuropa när en ny frekvensplan för digital-tv ska upprättas. I USA kan ett nationellt beslut fattas i Washington vilket är betydligt enklare.
De många länder som säger nej i Östeuropa, Mellanöstern och Afrika ser uppenbarligen inte tillräckligt stora fördelar. Egentligen borde de ändra sig snabbt eftersom just fattiga länder tjänar mest på att det blir billigare att bygga ut nya nät.

Jämfört med USA innebär ITU-överenskommelsen definitivt att Europa idag ligger efter. I USA ska en operatör bygga ett nationellt mobil-tv-nät och har fått frekvenser i tv-bandet för ändamålet. USA förbereder dessutom stor frekvenstilldelning i 700 MHz-bandet till mobilt bredband. Särskilt på denna punkt ligger Europa idag efter USA. Hur stor eftersläpningen blir återstår att se. Det beror på EU:s handlingskraft de närmaste åren.

Nobben för 2 x 40 MHz
Europas telekomindustri har efterlyst tilldelning av 40 MHz för nedlänk och lika mycket för upplänk i tv-bandet för mobila bredbandsnät. Något stöd för en sådan utveckling kom definitivt inte från RRC06.

I juni enades 119 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika om hur digital-tv ska införas, och därmed också om hur tv-frekvenserna ska nyttjas när analog-tv avvecklas. Den stora känsliga frågan gäller vad som ska ske med de frekvenser som frigörs vid införandet av digital-tv. Det handlar om upp till 80 procent av frekvensvolymen, enligt flera beräkningar. På denna punkt nåddes ingen överenskommelse.

Analog-tv avvecklas senast 2020
Alla frekvenser tilldelas digital-tv (DVB-T) och digitalradio (DAB) på nationell basis och gemensamma störningsregler upprättas för 119 länder, beslutade ITU-konferensen RRC06. Den nya frekvensplanen kallas GE06 och siktar på att analog-tv ska vara avvecklad cirka 2020 i de länder som ligger sist.

Längre än så gick det inte att komma denna gång, anger svenska experter till Elektroniktidningen.

Inför konferensen fanns förslag från CEPT att samtliga 119 länder ska ha rätt att införa andra tjänster än digital-tv i tv-banden. CEPT organiserar regleringsmyndigheter i över 40 medlemsländer, inklusive EU-länderna. Avsikten med detta förslag var att ge en öppning för bland annat telekomindustrin. Men detta förslag fick inte majoritet, anger en expert för Elektroniktidningen.

I stället blev det så att 53 länder upprättade en gemensam reservation där de förbehåller sig rätten att i framtiden använda tv-frekvenserna för andra tjänster än tv inom ramen för gällande störningsregler. Dessa länder är också mycket viktiga. Det gäller samtliga EU-länder, stora delar av Östeuropa, Turkiet samt elva länder i Afrika. 66 länder, Ryssland, huvuddelen av Östeuropa, mellanöstern och Afrika, sade nej även till detta förslag.

Interaktiva tjänster bromsas
För telekomindustrin finns ett annat viktigt problem och det gäller upplänken för interaktiva mobilnät. ”Det finns en grundläggande begränsning för mobilnät och mobilt bredband i den nya frekvensplanen för tv-banden. Det finns inget stöd för upplänk, förbindelsen mellan terminal till nät”, skriver den statliga frekvensmyndigheten PTS i en rapport till den svenska regeringen.

I praktiken leder detta till att ny frekvensplanering behövs mellan berörda länder för att tv-banden ska kunna nyttjas för interaktiva tjänster i paneuropeiska mobilnät.
Det regelverk som RRC06 upprättat innebär visserligen att enskilda länder har möjlighet att införa andra tjänster än digital-tv i tv-banden så länge dessa tjänster inte överskrider de upprättade störningsreglerna gentemot grannländerna. Men när paneuropeiska mobilnät ska byggas förutsätter detta nya överenskommelser om störningsnivåer mellan berörda länder. Därför ser det nu ut att ta tid innan Europa kan ge mobilnäten tillgång till tv-frekvenserna.

EU kan ge förtut till mobil-tv
Det är dock sannolikt att EU redan år 2007 startar politiska diskussioner i syfte att öppna för mobilnät i tv-banden. Det kan öppna för överenskommelser 2009–2010 så att mobilnäten därefter kommer åt tv-banden, enligt svenska experter. Enligt vad Elektroniktidningen förstått hoppas Ericsson i dagsläget på en sådan utveckling.

RRC06 utgår från att tv-standarden DVB-T eller radiodistributionsstandarden DAB nyttjas för markbaserade sändningar. Frekvensplaneringen anger förutsättningarna för att bygga ut DVB-T-nät och DAB-nät. Varje land tilldelas ett antal sådana nät och i praktiken blir det möjligt för varje land att införa över 200 nationella digitala tv-kanaler med standardkvalitet.

Läget i Sverige visar vad det handlar om. Idag har Sverige beslutat att marknätet ska sända drygt 30 nationella tv-kanaler. På kort sikt kan 189 MHz frigöras för andra ändamål än tv-distribution. PTS har gjort en studie som visar att cirka 390 MHz i tv-bandet kan frigöras för andra ändamål när analog-tv avvecklats. De svenska mobilnäten har idag betydligt mindre frekvensutrymme än 390 MHz. I princip är situationen naturligtvis likartad i samtliga 119 länder.

Få beredda fatta beslut
PTS analyser visar att de viktigaste konkurrenterna om de frigjorda tv-frekvenserna är mobil-tv, mobilt bredband, fast bredband (typ WiMax), HDTV och mer standard-tv.
Detta är naturligtvis känd information i alla länder. Därför är slutsatsen av ITU-konferensen att de flesta länderna ännu inte är beredda att fatta några beslut om mer än bara digitalisering av marknätet. Enbart detta är i dagsläget en tillräckligt stor fråga.