Skriv ut
I oktober i fjol beviljade EU-kommissionen ett undantag från RoHS-direktivet för det bromerade flamskyddsmedlet decaBDE. Men i praktiken ser undantaget ut att vara betydelselöst eftersom kommersiellt decaBDE alltid innehåller rester av det förbjudna ämnet nonaBDE.
I ett brev daterat den 21 juni, bara sju dagar innan RoHS-direktivet trädde i kraft, gör EU-kommissionen medlemsländerna uppmärksamma på att den kommersiellt tillgängliga varianten av flamskyddsmedlet decaBDE innehåller runt tre procent av den förbjudna varianten nonaBDE.

I RoHS-direktivet sattes gränsvärdet för alla varianter av polybromerade difenyletrar, PBDE, till 0,1 viktsprocent av ett homogent material. Men industrin lobbade för att decaBDE skulle undantas och den 2 september i fjol genomfördes en omröstning bland medlemsländerna där cirka två tredjedelar röstade för ett undantag. Sverige röstade dock emot. EU-kommissionen bekräftade undantaget den 15 oktober 2005 i sin officiella tidning

DecaBDE används ofta i höga koncentrationer i olika polymerer för att förhindra bränder. Som exempel tar kommissionen en inblandning på 10 procent decaBDE, vilket medför att 0,3 procent av det homogena materialet utgörs av nonaBDE, klart över gränsvärdet på 0,1 procent.

I praktiken ser därför undantaget för decaBDE ut att vara betydelselöst. Ämnet används bland annat i konsumentelektronik men kommissionens brev innebär dock inte ett omedelbart försäljningsstopp.

- Vi bedömer det så att de produkter som finns i butikerna och på lager hos distributörer är satta på marknaden före den första juli och därför inte omfattas av RoHS-direktivet, säger Göran Gabling på kemikalieinspektionen.