Skriv ut

Vindel är namnet på Energimyndighetens hittills allra största satsning på vindkraftsforskning. Myndigheten lägger in 133 miljoner kronor, fördelade över fem år, i det nya programmet.

Vindkraft förväntas utgöra en hörnsten i omställningen till ett helt förnybart elsystem fram till år 2040. För att nå dit kan den årliga elproduktionen från vindkraft behöva öka med hela 50 Twh.

Nu satsar Energimyndigheten 133 miljoner kronor i det nya forskning- och innovationsprogrammet Vindel. Tanken är att forskningen inom programmet ska bidra till ny kunskap liksom nya tekniker och lösningar för en ökad och hållbar vindkraftsutbyggnad i Sverige men också utomlands.

Pengarna ska fördelas över fem år fram till år 2021. Likt andra forsknings- och innovationsprogram finansierade av Energimyndigheten kommer en stor del av programmedlen att delas ut till projekt genom utlysningar.

Planen är att öppna den första utlysningen inom kort.

Kategori: Nyheter