Skriv ut

Ytterligare 108 svenska forskare kommer att kunna sättas på att tackla problem inom området artificiell intelligens, när det Wallenbergfinansierade programmet Wasp får ett generöst tillskott av nya pengar.

Störst blir större

Wasp (Wallenberg Autonomous Systems and Software Program) annonserades 2015 som det största enskilda svenska forsknings­programmet någonsin.

Guldkistan – som fylls på av Wallenberstiftelsen och av del­tagande universitet – innehåller nu nära tre miljarder kronor, som ska konsumeras fram till och med år 2026.

Pengarna går till 46 seniora forskare, och till 250 doktorander varav minst 75 industri­dok­to­ran­der, inom artificiell intelligens, mjukvara och autonomi.

Pengarna går också till de­monstra­torer, be­räknings­infra­struktur, arenor där forskning och företag kan mötas i konkreta projekt, gäst­forskar­program och inter­nationell sam­verkan.

Den guld­kista som är forsk­nings­pro­gram­met Wasp, fylls på med ytterligare en miljard kronor. De ska gå till forskning i artificiell intelligens.

Mille Millnert

– Även i ett inter­n­atio­nellt perspektiv är detta en helt unik satsning, säger Mille Millnert, sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Wasp.

De nya AI-pengarna ska rekrytera seniora forskare och doktorander till i första hand Chalmers, KTH, Linköpings och Lunds universitet, och i andra hand eventuellt även till andra svenska universitet.

KTH-professorerna Danica Kragic och Johan Håstad leder satsningen i varsitt spår som vart och ett kommer att kunna rekrytera inte mindre än 14 seniora forskare och 40 doktorander.

Danica Kragic

– I USA, Kanada och Storbritannien är de här satsningarna redan gjorda, kommenterar Danica Kragic.

– Det pågår ett krig om kompetens därute. Vi behöver både kunna locka hit duktiga forskare från andra delar av världen och behålla de bästa hjärnorna vi själva utbildar för att inte hamna på efterkälken.

Danica Kragic leder ett spår om maskininlärning, djupa neuronnät och det som kallas XAI (explainable AI) som adresserar problemet att dagens djupa neuronnät är svarta lådor och att man typiskt inte vet hur de anländer till sina slutsatser.

Johan Håstads spår handlar om att öka förståelsen för matematiken bakom AI.­

Johan Håstad

– De stora framgångarna inom artificiell intelli­gens, där datorer lär sig köra bilar, känna igen människor och fatta välinformerade beslut har hittills drivits på ingenjörsmässiga grunder. För att komma vidare behöver vi också i djupare mening förstå de underliggande matematiska sambanden, kommenterar professor Johan Håstad.

70 miljoner kronor kommer att användas till att förstärka ”beräkningsinfrastrukturen”.

Också de ingående universiteten och svenska företag kommer att bidra med resurser. Fullt utbyggd förväntas AI-satsningen landa på 1,5 miljarder kronor varav Wallenbergstiftelsen alltså bidrar med en miljard.

Kategori: Nyheter