JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Privata 5G-nät: Nu händer det!

EU vill införa en gemensam frekvensstandard för privata 5G-nät i hela Europa. Beslutet underlättar digitaliseringen, vilket är ett centralt mål för EU, och kan skapa en marknad värd många hundra miljarder kronor.

Sverige har avsatt 80 MHz för lokala privata 5G-nät

Det gäller bandet 3 720 till 3 800 MHz. Den stora användaren av bandet 3,8 GHz till 4,2 GHz i Sverige är militären som enligt PTS använder cirka 100 MHz. Den civila användningen i Sverige är begränsad. Det gäller bara en jordstation för satellitmottagning.

PTS utarbetade 2019 en rapport om läget i Sverige som föreslår att myndigheten snarast ska starta diskussion med försvarsmakten om att de ska utrymma bandet. Dessa diskussioner har startat men ännu finns ingen överenskommelse med försvarsmakten, anger PTS. Det är uppenbart att EU-kommissionens plan att harmonisera bandet för lokala privata 5G-nät sätter en press på Sverige och militären att anpassa sig.

– Diskussioner pågår i hela Europa nu, säger Lena Liman i Försvarsmakten till Elektroniktidningen och fortsätter:

– Försvarsmakten har en pågående dialog med PTS om hur frekvenserna i 3,8–4,2 GHz ska användas.

Det är uppenbart att frågan är känslig för försvarsmakten. Lena Liman säger till Elektroniktidningen att Försvarsmakten inte har möjlighet att flytta sig.

I december 2021 beslutade EU-kommissionen att användningen av frekvensbandet från 3,8 GHz till 4,2 GHz ska harmoniseras så att det kan användas för lokala 5G-nät. EU-kommissionen bad den europeiska organisationen CEPT att utreda saken och ta fram en gemensam lösning till sommaren 2024. CEPT ansva-rar för samordning av frekvensanvändningen i Europa.

EU-länderna utgör huvuddelen av de 46 medlemsländerna i CEPT vilket i praktiken innebär att när EU-kommissionen ger ett mandat så utför CEPT detta uppdrag. Intresset är stort bland de 46 länderna men i slutvarvet beslutar varje land om sin frekvensanvändning.

– Jag bedömer att få länder ställer sig utanför denna möjlighet och jag tror att de flesta länderna kommer försöka öppna upp i alla fall delar av bandet för lokala 5G-nät, säger Joakim Quensel i svenska PTS.

Han är ledare för den arbetsgrupp i CEPT som utarbetar rapporten om harmonisering av frekvensbandet för lokala 5G-nät. Arbetsgruppen heter FM60.

EU-kommissionen anger i uppdraget till CEPT (mandatdokumentet) att den ska fatta beslut efter att rap-porten är klar. Läser man mandattexten är det klart att EU-kommissionen vill skapa en gemensam mark-nad.

När det gäller frekvenstilldelning för 5G till publika operatörer infördes tvingande regler på EU-nivå.

Vad kan vi förvänta oss? Vad verkar sannolikt?
– På grund av att frekvensbandet kommer att delas med annan befintlig användning, och att denna an-vändning ser olika ut i olika länder, är det få som tror att vi kommer få en bindande EU-reglering som tvingar länderna att öppna upp hela frekvensbandet för lokala 5G-nät. Å andra sidan vill nog få länder ställa sig utanför denna möjlighet och jag tror att de flesta länderna kommer försöka öppna upp i alla fall delar av bandet för lokala 5G-nät, svarar Quensel.

Frekvensbandet 3,8 till 4,2 GHz används idag för FSS (Fixed Satellite Service). Exempelvis använder TV-bolag delar av bandet för överföring av signaler mellan satelliter och fasta jordstationer.

–Vår rapport ska visa hur frekvensbandet 3,8 till 4,2 GHz kan delas mellan lokala 5G-nät och satellitan-vändning, och även radiolänk som vissa länder har i delar av bandet, säger Joakim Quensel.

Det finns också behovs av en skyddszon för flyget. Civilflyget använder radarhöjdmätare som nyttjar fre-kvenser i angränsande band.

– Vår grupp kommer med en rapport om harmoniserade tekniska förutsättningar för 5G-användning i ban-det. Sedan kan ETSI definiera en standard för basstationer och terminaler för lokala 5G-nät som använder detta band i CEPT-länderna, säger Quensel.

Innebär det att vi får olika regionala standarder runt om i världen för lokala 5G-nät?
– Min bedömning är att vi får olika lösningar, i CEPT-länderna, USA och Asien, där de tekniska villkoren kan skilja en del men frekvensbanden överlappar.

Redan idag finns utrustning för lokala 5G-nät i Asien avsett för detta band.

Marknaden för privata 5G-nät börjar nu ta fart men det tar tid innan en bred spridning nås.

– Jag bedömer det tar mer än fem år innan Sverige har många hundra privata 5G-nät, säger Tommy Ljunggren, i Ljunggren Consulting Team.

– Jag kan tänka mig att Sverige har 100 privata 5G-nät i drift om tre år, säger Joakim Eriksson, enhetschef, uppkopplad intelligens på forskningsinstitutet Rise.

För telekomindustrin borde den globala marknaden för privata 5G-nät bli mycket stor på sikt. Det amerikanska analysföretaget Grand View Research anger att den globala marknaden för privata 5G-nät beräk-nas vara värd två miljarder dollar 2024 och de beräknar att marknaden år 2030 är värd 30 miljarder dollar.

När ett enskilt företag väljer att bygga ut ett privat 5G-nät kan investeringarna i nätutrustning uppgå till miljonbelopp.

Holmen Iggesunds kartongbruk är en av pionjärerna i Sverige och har byggt ett 5G-nät med hjälp av Com-bitech. Elektroniktidningen har frågat hur stor investering det kan handla om men företagen har avböjt att svara.

Elektroniktidningen har pratat med branschexperter och de tror att en sådan nätutbyggnad, som den Hol-men Iggesund redovisat, kan kosta mellan 4 och 8 miljoner kronor, beroende på leverantör och produkter. Om 10 000 företag i Europa bygger egna 5G-nät så blir det en mycket stor marknad för leverantörerna. Utöver nätutrustningen behöver alla företag även investera i terminaler, sensorer, med mera.

En intressant fråga är naturligtvis vilka företag som får leverera utrustning till de nya näten. Ericsson, No-kia, Huawei och andra etablerade telekomleverantörer siktar på denna marknad. Men det finns även många mindre uppstickare som Radtonics och Druid, som nu ser en ny marknad.

TELEKOMJÄTTEN Ericsson publicerade i april 2023 ett White Paper med namnet ”5G spectrum for local industrial networks”. I detta redovisas fyra modeller för privata 5G-nät. Ericsson använder begreppet Non Public Network (NPN) för att definiera privata 5G-nät. Företaget har publika nätoperatörer som sina vik-tigaste kunder. Ericsson vill uppenbarligen ge sina traditionella kunder möjlighet att vinna på marknaden för privata 5G-nät.

I tre av Ericssons modeller kan en publik 5G-operatör erbjuda privata företag ett NPN (privat 5G-nät) base-rat på utrustning och funktioner i det befintliga publika 5G-nätet.

I det fjärde fallet har det privata företaget valt ”standalone NPN” som innebär att nätet är helt fristående från de publika operatörernas 5G-nät. Det är en sådan lösning som Holmen Iggesunds Kartongbruk valt. Företaget svarar självt för nätdriften, men köper support av systemintegratören Combitech. Combitech är återförsäljare både för Nokias privata 5G-nät och Ericssons privata 5G-nät.

DEN SPÄNNANDE FRÅGAN är naturligtvis hur stor andel av marknaden för privata 5G-nät som går till standalone NPN och hur stor del av marknaden tar de stora publika operatörerena med sina integrerade lösningar. Stort genomslag för standalone NPN öppnar en större marknad för fristående systemintegratö-rer som Combitech.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

– Vi tror att standalone NPN tar 50 procent av marknaden, säger Joakim Eriksson på Rise.

– Min bedömning är att standalone NPN tar 70 procent av marknaden, säger Tommy Ljunggren, i Ljung-gren Consulting Team.

Elektroniktidningen har bett Ericsson om en intervju för denna artikel men de har avböjt att medverka.


Holmen Iggesund i täten med 5G

Holmen Iggesunds kartongbruk startade sitt privata 5G-nät i oktober 2022 och företaget ligger nu i täten i skogsindustrin med privat 5G-nät. Till att börja med används nätet för övervakning av transporter av fär-diga kartongrullar från bruket till den egna hamnen.

– Med 5G fick vi bra radiotäckning av transporten från fabriken till magasinen i hamnen. Det är otroligt stabilt. Vi kan övervaka transporten. Tidigare hade vi 41 wifi-accesspunkter men vi fick aldrig god radio-nätstäckning, det blev ofta avbrott. Nu räcker det med tre stycken mikrobasstationer för att klara radio-täckningen, säger Peder Hägglund som är avdelningschef teknik, projekt och IT-på Iggesunds Bruk, till Elektroniktidningen.

Han berättar att nya övervaknings­kameror ska anslutas till 5G-nätet. De gamla kamerorna var anslutna med koaxialkabel. Fördelarna är uppenbara, de kan sättas upp överallt där det finns radiotäckning.

– Jag vill också ha fullständig inomhustäckning så att 5G-nätet täcker massabruket och de stora kartong-maskinerna. En studie har startat för att vi ska få underlag att bygga ut 5G inomhus, säger Peder Hägg-lund.

Med inomhustäckning kan driftpersonal få information från styrsystem till sin portabla dator. De kan stå bredvid processutrustningen och ändra inställningen för en ventil och se vad som då händer. Det blir lät-tare att optimera maskinen.

Peter Isaksson som är tekniker på systemintegratören Combitech påpekar att det är komplicerat att bygga ut inomhustäckning för kartongtillverkningen. Det kan kräva ett stort antal basstationer.

Det är teknikleverantören Combitech som levererat det privata 5G-nätet till Holmen Iggesund som baseras på Nokias 5G stand aloneprodukter. I nätet ingår Edge-server, switch, basbandsenheter, mikrobasstationer, pikobasstationer, med mera. Holmen Iggesund svarar själva för driften medan Combitech säljer teknik-support.

Holmen har ett tillstånd för privatnät som ger tillgång till 80 MHz. Idag använder de 40 MHz vilket ger 300 Mbit/s. Företaget vill öka till 80 MHz, vilket ger möjlighet öka kapaciteten i 5G-nätet till 600 Mbit/s.

Holmen Iggesund har 1 300 anställda och omsättningen var 6,7 miljarder kronor år 2022.
 

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)