JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Göteborg tar pulsen på miljön

Tänk dig en stad täckt av sensorer som ständigt mäter luftens kvalitet och vattnet i de djupa avloppsbrunnarna. All data skickas trådlöst upp i molnet för att där analyseras. Stiger partikelhalten i luften eller vattennivån i brunnarna varnar systemet direkt, innan det gått för lång. Och på sikt kan invånarna kolla miljövädret i mobilen. I dagarna var det kick-off för ett projekt med målet är ta Göteborg närmare den vision.

Eric Michelsen

– Ska jag tro något om var vi landar inom projektet så är det att vi kommer att industrialisera den lösning som vi hittills gjort prototyper av, säger Eric Michelsen, teknikchef på Vinnter.

− Det kan vara med andra sensorer, annan kommunikation, annan molnlösning, men vi ska ta fram ett antal produkter för de städer som är med här, tillägger han.

Åtta sensornoder som mäter luftföroreningar sitter monterade runt om i Göteborg. Vinnter har utvecklat den modulära plattformen som kan testa olika sensorer liksom kommunikationstekniker. Inom projektet Miljöväder skickades sensordata över 3G. Inom LoV-IoT talar den även över Lora.

Göteborgsföretaget Vinnter har varit med från början i stadens utveckling av en digital miljöövervakning. Först inom projektet Miljöväder (se faktaruta nedan), där åtta sensorplattformar utvecklats som nu mäter stadens luft. Framåt inom projektet LoV-IoT.

Plattformen som hittills utvecklats är som lego på sensor- och kommunikationssidan. Därmed är det enkelt att stoppa in och test olika luftkvalitetssensorer. Hittills har kommersiella NO2- och partikelsensorer som experterna på Acreo pekat ut gått den vägen.

För att kontrollera att sensorerna ger rimliga resultat kalibreras sensordata i realtid mot stadens stationära mätstationer. En utmaning har varit att hitta en kalibreringsmodell och sensorer som gör att mätdata från de utspridda noderna är tillförlitlig.

Fredrik Hallgren

− Luften i Göteborg har väldigt låga halter av föroreningar jämfört med många storstäder i världen, så det har visat sig svårt att mäta med kommersiella sensorer, säger Fredrik Hallgren, projektledare på IVL.

Sannolikt måste några sensorer därför bytas ut. Bland annat ska startuppföretaget Insplorions optiska luftkvalitetssensor, utvecklad i tajt samarbete med Chalmers, testas i den modulära plattformen.

Patrik Dahlqvist

− Vår sensor är energisnål vilket tillsammans med mätnoggrannheten är en av de tydligaste skillnaderna mot andra sensortekniker speciellt om man ska mäta flera olika gaser, säger Patrik Dahlqvist på Insplorion.

Huvudsakligen är det fyra gaser som brukar ingå vid mätning av luftkvalitet – kvävedioxid, marknära ozon, svaveldioxid och kolmonoxid. Till detta kommer små och stora partiklar.

Det speciella med den svenska sensorn är storlek, noggrannhet och att den kan designas för så kallad multimätning.

− Med samma LED-lampa och elektronik kan vi i realtid detektera flera olika gaser och partiklar. Det gör att vår sensor kan ersätta ett litet rack med sensorer där var och en av sensorerna drar lika mycket energi som vår.

Även på kommunikationssidan ska ny teknik testas. Tidigare ha data från sensornoderna skickat via mobilnätet. Framöver ska det även ske över Loranätet som Tele2 och Talkpool installerat i Göteborg.

− Lora har väldigt passande egenskaper. Det är strömsnålt, har lång räckvidd och kan nå ner i källare, men vi vet inte hur bra tekniken är. I projektet ska vi testa den i riktigt tuffa lägen, med noder i avloppssystemet, och se om det fortfarande går att kommunicera, säger Eric Michelsen.

Talkpool, som byggt Loranätet i staden, har också ansvar för IoT-nätet inom projektet. Likaså axlar företaget vattendelen.

På kort tid har företaget tagit fram en batteridriven sensornod som kommunicerar med Lora och visualiserar mätdata i en plattform. Vid problem larmar systemet som också kan skapa och skicka rapporter, exempelvis till miljöskyddsmyndigheten.

Stefan Lindgren

− Hittills har vi begränsat oss till 500 meter mellan gateway och avloppsbrunn för att se att Lora-tekniken fungerar. Nu utökar vi till mer än en kilometer. Det är ganska imponerande med tanke på att vi installerat plattformen nere i betongbrunnen med metallock ovanpå, säger Stefan Lindgren, teknikchef på Talkpool.

En utmaning i Göteborg är att det finns många gamla kombinerade avloppsledningar, där avlopp och dagvatten går gemensamt till reningsverket. Idag orsakar allt från regnväder till fettavlagringar att avloppsvatten rinner ut.

Stefan Lindgren, teknikchef på Talkpool, installerar dagvatten-sensorer i en av Göteborgs avloppsbrunnar.

Än så länge har två sensornoder som mäter vattennivån var 30:e sekund installerats i var sin avloppsbrunn. Mätdata har samlats in under juli och augusti – och resultatet är tankeväckande.

− Under de två månaderna har brunnarna bräddat vid 16 tillfällen och det har varit översvämning i totalt 446 minuter, då orent vatten gått rakt ut i Göta Älv eller havet. Det är intressant, speciellt som det varit en hyfsat torr sommar, säger Stefan Lindgren.

Nästa steg är att öka täckningsgraden i Göteborg och att börja installera noder i Uppsala. Hur Santiago tar del är i skrivande stund inte klart.

Ytterligare sensornoder som kan mäta tungmetaller och andra miljögifter, direkt eller indirekt, står också på agendan. Det är speciellt viktigt i en stad som Göteborg, där det är mycket byggnation och man snabbt vill kunna stoppa eventuella utsläpp.

− I första hand handlar det om att addera grumlighetssensorer, men det är miljö- och sensorspecialister på IVL och Acreo som har i uppgift att hitta bra lösningar, säger Stefan Lindgren.

Likt Vinnter driver Talkpool industrialiseringsspåret hårt. Företagen vill ha ut produkter som går att sälja och kan göra nytta inom projektets ramar.

Framåt kommer mycket av utvecklingsarbetet också att handla om hur data ska presenteras och hur kommunerna ska använda data på ett nyttigt sätt.

− Själva plattformen får nog behålla namnet Miljöväder och på sikt hoppas vi att den också blir kommersiell, säger Fredrik Hallgren.

 

FAKTARUTA: Miljöväder blir LoV-IoT
Göteborg har tagit taktpinnen i utvecklingen av digital miljö-övervakning – först med det Vinnovafinansierade projektet Miljöväder, därefter med den aktuella efterföljaren Luft och Vatten IoT, med kortnamnet LoV-IoT, som enklast uttalas Love IoT.

För drygt två år sedan startade Miljöväder. Grundidén var att se om det med enkla sensorer går att mäta luftföroreningar och buller. Först då blir det möjligt att sprida ut ett stort antal billiga sensornoder och ta in mätdata från många olika platser i en stad.

Inom Miljöväder tog Göteborg det första steget i visionen att få en mer fullständig bild över hur luftföroreningar varierar i staden. Under projektets gång har åtta sensornoder, baserade på kommersiella komponenter, installerats på olika platser.

Mätdata från sensornoderna skickas upp i molnet och tas där omhand i en IoT-portal. Idag går det att ta del av sensordata på miljöväder.se

När det Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige drog i gång i början av detta år valde Vinnova och Energimyndigheten ut åtta IoT-hubbar som fick fortsatta medel för en förstudie. Göteborg var en.

Efter vårens förstudie – som syftat till att visa hur IoT kan användas i samhällsutvecklingen – har LoV-IoT gått vidare som en av fyra projektet som Vinnova och Energimyndigheten satsar på.

Projektet LoV-IoT är treårigt och har precis tagit fart. Det kan beskrivas som del två i Göteborgs digitaliserade miljö-övervakning och, som namnet antyder, har nu även dagvatten inkluderats i den framtida övervakningen.

I projektet deltar Göteborgs Stad (koordinator), IVL Svenska Miljöinstitutet, Talkpool, Vinnter, Rise Acreo, Rise Interactive, Insplorion, Ericsson, Trafikverket, Rent Dagvatten, Swedish Hydro Solution, IMCG, Hagström Consulting och Universeum.

Göteborg tillsammans med Uppsala kommun och Centro Mario Molina i Santiago, Chile, står i beredskap att använda projektets resultat i sin verksamhet.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)