JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

ictTre procent av
klimatpåverkan
är ICT och media

Teven drar ström, mobilen kostar energi att producera, tidningar kostar energi att transportera. Räknar man ihop alla effekter så står IT, telekom och media för tre procent av världens totala koldioxidutsläpp. Detta enligt en studie från KTH.
IT och telekom står för 1,3 procent och medie- och underhållningsbranschen för 1,7 procent. Siffrorna gäller år 2007 och kommer från Centre for Sustainable Communication som består av forskare och representanter från KTH, Ericsson och TeliaSonera.

Siffrorna inkluderar påverkan från data, mobiltelefoni, fast telefoni, TV, tryckta medier och andra medieprodukter som exempelvis mp3-spelare, kameror och spel. Både produktion, användning och infrastruktur som nätverk och datacenter, räknas in.

Driften av kommunikationsteknik står för ungefär dubbelt så mycket som tillverkningen. Ett tydligt exempel är att användningen av TV förorsakar tre gånger så stora klimatutsläpp som tillverkningen av TV-apparater och andra TV-relaterade produkter.

År 2007, som siffrorna gäller för, fanns drygt tre miljarder mobiler i bruk. Idag finns redan 4,5 miljarder stycken. Det antyder att det finns en risk för att en positiv effekt av mer energisnål elektronik kan ätas upp av ökad användning.

I en kommentar till siffrorna föreslår Jens Malmodin på Ericsson Research att en utmaning för branschen skulle kunna vara att behålla den totala klimatpåverkan konstant, även om användningen ökar.

– En halvering per användare skulle innebära att dubbelt så många människor kan få tillgång till kommunikation och media för samma energikostnad.

Trots siffrorna från studien menar Dag Lundén på Teliasonera att den totala nettoeffekten på klimatet av IT och telekom faktiskt skulle kunna vara positiv.
ict 2007 c02
– IT-kom­mu­ni­ka­tions­tek­no­lo­gins möjlighet att minska de globala koldioxid­utsläppen är be­tyd­ligt större än de utsläpp sek­torn själv gene­rerar.


Ut­släpp­ta CO2-ekvi­va­len­ter glo­balt inom IT och tele­kom under år 2007.
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus