JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Väl godkänt för innovationsprogrammet

Strax före jul presenterade konsultbolaget Sweco sin utvärdering av innovationprogrammet Smartare elektroniksystem. Som väntat blev slutbetyget väl godkänt.

Totalt har sex av de sjutton innovations­program som Vinnova, Formas och Energimyndigheten finansierar genomgått en nioårsutvärdering. Det är Bioinnovation, Innovair, IoT Sverige, SIO Grafen, Smartare elektroniksystem och Swelife.

Programmen löper över tolv år och har utvärderats två gånger tidigare. Denna gång fanns en särskild tyngdpunkt på att undersöka resultat och tidiga effekter av programmen. Dessutom tittade utvärderarna på hur programmen hanterat rekommendationerna i sexårsutvärderingen. Slutligen finns rekommendationer inför den fjärde och sista treårsetappen när projekten ska rampas ned.

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM (SES) startade 2014 och syftar till att stärka svensk industris konkurrenskraft och tillväxt genom insatser för att göra Sverige och svensk industri internationellt konkurrenskraftiga inom elektro-niksystem.

”De övergripande slutsatserna av utvärderingen är att SES är ett välskött och välfungerande program som bidrar till SIP-instrumentets övergripande effektmål samt viktiga resultat i form av kunskapsuppbyggnad, international-iseringsarbete och värdekedjearbete. Programmets agenda och inriktning möter de behov som finns inom insatsområdet.

Programmets värdekedjeperspektiv har lett till väldefinierade prioriteringar och stödmekanismer i genomförandet, vilket har skapat goda förutsättningar för innovation i nära samarbete med företag”, skriver Sweco i rapporten.

Under SES första verksamhetsår med­verkade 27 organisationer i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Sedan dess har 267 nya organisationer tillkommit varav 90 procent är företag.

Under åren 2014 till 2024 har den totala projektbudgeten varit 818 miljoner kronor varav cirka 400 miljoner kronor kommit från det offentliga och resten från deltagarna.

ETT AV DE TYDLIGASTE resultaten av projekten är att de skapat långsiktig samverkan mellan forskare och företag. Samarbetena bidrar till kunskap hos universitet och högskola, forskningsinstitut och företag om nya produkter och processer.

Utvärderingen visar vidare att projektmedverkan har lett till ökad samarbets- och innovationsförmåga hos företag och forskningsutförare, samt kunskap inom organisationerna om vilka kompetenser som behöver utvecklas eller rekryteras.

PROGRAMMET har nio spetsområden där utredarna konstaterar att det finns framgångsrika svenska företag i kombi-nation med forskning som håller absolut världsklass.

De är:
• Mikro- och nanoteknik
• Tryckt elektronik
• Kraftelektronik
• Fotonik
• Antenn-, mikrovågs- och terahertzsystem
• Inbyggda system
• Byggsätt
• Tillförlitlighet
• Avancerad produktionsteknik

RAPPORTEN konstaterar att programmet löper på bra och inte är i behov av några större förändringar. Rekommendationerna inför de tre sista åren handlar istället om hur programmet kan vidareutvecklas.

Den första rekommendationen är att programmet ska tydliggöra och lyfta fram hur det bidragit till att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Det är viktigt för att säkerställa att programmets bidrag lever vidare i nya innovationssatsningar som till exempel Impact Innovation.

Den andra rekommendationen är att programmet ska ta en drivande roll i att sammanställa, analysera och kommunicera positiva resultat för att tydligare kunna lyfta fram programmets roll på en systemnivå.

Utredarna vill också att SES tar fram en kommunikationsstrategi med budskap som anpassas till olika målgrupper. Dessutom behövs fler och anpassade informationskanaler för att nå fram till nya målgrupper.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Den sista rekommendationen handlar om att säkerställa att den långsiktiga kunskapsförsörjningen fortgår. Det handlar inte minst om att väcka teknikintresset redan i grundskolan. Uppmaningen är därför att programmet tar fram ytterligare utbildningsmoduler anpassade för just detta.

Hela rapporten finns här.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)