JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Telekomindustrin och bilindustrin i storstrid

Telekomjätten Ericsson anser att EU:s förslag till reglering av standardessentiella patent (SEP) otillbörligt gynnar licenstagarna. I sitt svar till den svenska regeringen skriver företaget att det finns en betydande risk för ”majoritetens tyranni” när antalet användare (licenstagare) vida överstiger antalet uppfinnare (patentägare).

– Det är bara en handfull företag i världen som utvecklar teknik för kommunikationsstandarder som 5G och Ericsson är en av de största. Ju mer kommersiellt framgångsrika vi är desto fler vill då köpa SEP-licenser för att bygga egna 5G-produkter. Ericsson vill då att licenstagarna ska betala en licensavgift som står i paritet till det ekonomiska värdet som licensen ger till licenstagaren. Vi anser att det system för licensavgifter som idag tillämpas (FRAND) är rimligt för både patentägare och licenstagare, säger Monica Magnusson som är chef för patentfrågor på Ericsson.

Enligt EU-kommissionen har Ericsson och Nokia tillsammans cirka 80 procent av Europas SEP.

I kommissionens förslag ingår ingen kommunikationsstandard. Lagstiftningen ska gälla nya standarder som ännu inte är beslutade, som 6G. Men förslaget ger kommissionen möjlighet att lyfta in även befintliga standarder som 4G, 5G och andra standarder.

– Om du bygger en pool i din trädgård så kan jag hitta en majoritet som vill bada där gratis. Men det är naturligtvis inte rättvist att göra så, säger Monica Magnusson.

EU-kommissionen har gjort en analys om vilka EU-länder som kommer att tjäna på att införa den föreslagna patentlagstiftningen. Vinnare är då Tyskland, Frankrike och Italien. Svenska branschexperter bedömer att även andra EU-länder med stark bilindustri sannolikt kommer att stödja EU-kommissionens förslag, till exempel Spanien och Tjeckien.

Analysen visar dessutom att Finland, Sverige och Luxemburg är förlorare.

Beslut om den nya regleringen kräver att minst 55 procent av rösterna i Ministerrådet röstar för förslaget. Det motsvarar minst 15 länder vars befolkning utgör minst 65 procent av EU:s totala befolkning.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

– Både Sverige och Finland är kritiska till EU-kommissionens förslag till ny reglering kring SEP och vi har framfört synpunkter utifrån liknande perspektiv, säger Petter Söderbäck, rättssakkunnig inom patentområdet på justitiedepartementet.

Ericssons huvudpunkter:

  • 1. EU-kommissionens förslag bygger inte vidare på den licensieringsmodell som tillämpats under lång tid. Istället föreslås radikala förändringar som kommer att få långtgående negativa konsekvenser för den globala standardiseringen och EU:s roll i denna.
  • 2. EU-förslaget innebär att EUIPO (EU:s immaterialrättsmyndighet) ska få en central roll. Det gäller till exempel att registrera SEP, pröva om det finns underlag för ett SEP och delta i processen för att bestämma FRAND-villkor. Ericsson bedömer att EUIPO sannolikt inte har kapacitet att klara sitt uppdrag.
  • 3. Det är oklart om förslaget är förenligt med EU:s stadga och EU:s skyldigheter enligt WTO:s TRIPS-avtal. För att EU ska kunna fortsätta vara ledande inom standardutveckling borde företagen få ökade incitament. EU-förslaget riskerar istället försämra förutsättningarna för EU-företag, jämfört med företag baserade i andra delar av världen.
  • 4. De föreslagna åtgärderna är ineffektiva och leder inte till de åsyftade målen.

 

Vårt grannland i öst vill se ändringar

Finland säger inte nej till EU-kommissionens förslag till patentreglering men vill ändra lagförslaget på några mycket viktiga punkter.

Det nya regelverket ska enbart omfatta standarder som ännu inte är beslutade, till exempel 6G. Det ska inte gå att lyfta in befintliga standarder som Wifi, 4G och 5G. Kravet på obligatorisk förlikning vid förhandling om FRAND-villkor ska tas bort. Finland vill inte oskäligt begränsa SEP-innehavarnas rätt till domstolsprövning av FRAND-villkor. Landet bedömer också att de uppsatta målen kan uppnås med en lättare reglering för FRAND-bestämning.

– Finland räknar inte med att EU kan fatta slutligt beslut om den nya regleringen 2024. Det kan ta länge innan beslutet om den nya patentregleringen blir klart. Det är svårt att förutse när vi kan bli klara, säger Tanja Müller, specialsakkunnig på arbets- och näringsministeriet i Finland.

Hur snabbt den politiska processen kommer till avslut beror till stor del på hur de länder som håller ordförandeposten i Ministerrådet prioriterar saken. Belgien är ordförandeland första halvåret 2024. Ungern har ansvaret under andra halvåret 2024.

Tanja Müller och en annan tjänsteman representerar Finland i EU:s ministerråd vid förhandlingarna om den nya regleringen.

Finland har beslutat om sitt mål med förhandlingarna gentemot EU:s ministerråd och Europaparlamentet nu i höst. Den finska regeringen fattade beslut i september och Finlands Riksdag, Stora Utskottet, fattade beslut i november. Dokumenten med dessa beslut är offentliga vilket innebär att vi har en tydlig bild av vad Finland vill uppnå. Sverige publicerar inte lika detaljerade beslut om sin förhandlingsstrategi.

Finland har förslag på ändringar i regleringen på många punkter. I denna text koncentrerar vi oss på huvudpunkterna samt på den politiska processen.

Den finska regeringen bedömer att det finns en rättslig grund för att införa den nya regleringen. Både Europaparlamentet och Ministerrådet har ansvar för att upprätta ny reglering som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera. EU-kommissionens förslag syftar i detta fall till att säkerställa en effektiv licensiering av standardessentiella patent.

Beslut om det nya regelverket fattas med kvalificerad majoritet av Ministerrådet tillsammans med Europaparlamentet enligt EU:s lagstiftningsordning.

– För beslut krävs att minst 55 procent av rösterna i Ministerrådet röstar för förslaget. Det motsvarar minst15 länder vars befolkning utgör minst 65 procent av EU:s totala befolkning, säger Tanja Müller.

För Finland blir det omfattande konsekvenser om lagförslaget införs i sin helhet, Enligt EU-kommissionens konsekvensbedömning äger Nokia idag cirka 50 procent av Europas befintliga SEP. Den finska regeringen hänvisar till EU-kommissionens analys som anger att det framför allt är europeiska företag som får fördelar av den nya regleringen. Alla medlemsländer i EU utom Finland, Sverige och Luxemburg gynnas av förslaget.

75 procent av nettofördelarna av den föreslagna SEP-regleringen går till tyska, italienska och franska företag. Merparten av kostnaderna drabbar innehavare av SEP som finns utanför EU.

Finska Riksdagens Stora Utskott redovisar att SEP-innehavare som Nokia sannolikt får minskade licensintäkter. Detta kan få negativa effekter för Nokias forskning och utveckling. Nokias licensinkomster motsvarar en tredjedel av finansieringen av Nokia FoU, skriver Stora Utskottet.

Volvo vill se mer långtgående rättigheter

Lastbils- och busstillverkaren AB Volvo vill förstärka EU-kommissionens förslag till ny patentreglering för EU-länderna. Företaget vill att EU:s SEP-reglering inte bara ska omfatta kommande standarder utan också Wifi, 4G och 5G.

– Essentialitetskontroll samt bestämningar av FRAND-nivå och sammanlagd royalty ska göras tillgänglig för SEP-licenstagare för dessa centralt viktiga standarder, säger Nils Ekström, på Volvo Group.

Företaget vill att även nuvarande standarder ska falla under regleringen redan från start. Volvo understryker vidare att det är viktigt att licenstagarna får en från SEP-innehavare oberoende rätt att ta initiativ och begära sammanlagd royaltybestämning för en hel standard. Volvo föreslår vidare ändringar i de föreslagna paragraferna så att detta krav kan garanteras gentemot SEP-licenstagarna.

– Eftersom transparens generellt gynnar marknadskrafter, kommer en sammanlagd royaltybestämning för en hel standard utförd av EUIPO att gagna alla intressenter, både SEP-havare och SEP-licenstagare, säger Nils Ekström.

Volvo vill också att kommissionen via konkurrenslagstiftning, eller via denna reglering, tillser att SEP-innehavare blir skyldiga att licensiera till alla villiga licenstagare, oavsett deras position i värdekedjan.

SEP-innehavare ska inte kunna vägra sälja licenser till fordonsindustrins underleverantörer, vilket kan förekomma idag, enligt AB Volvo och Scania.

Volvo vill också att kommissionen ger klartecken till att SEP-licenstagare får bilda licensförhandlingsgrupper för att på så sätt reducera transaktionskostnader för att bestämma FRAND-värde på en given patentportfölj.

Volvo vill även ha en ändrad formulering när det gäller i vilka fall avbrott av processen för att bestämma en FRAND-nivå skall kunna ske.

– Ett exempel på reglering som ger alltför stora risker för avbrott i processen utgörs av artikel 47, där en FRAND-process kan avbrytas av en parallell process vid annan domstol, även om den inte specifikt avser en FRAND bestämning, säger Ekström.

Volvo hoppas att avgiftsnivåer för bestämning av FRAND och sammanlagd royalty sätts så att systemet gynnar bestämning av dessa värden, vilka processer delvis skulle kunna finansieras av registreringskostnaden. På detta sätt skulle man få ett motiv till självreglering där SEP-ägare själva sorterar bort ogiltiga och icke essentiella patent som i dag finns registrerade som essentiella, menar Volvo.

– Tillgång till publik information kring FRAND, sammanlagd royalty och essentialitet som genomförts av ett oberoende organ skapar tillit till systemet och kommer därigenom gynna samtliga aktörer, säger Nils Ekström.

Bättre villkor på Huaweis patent

EU:s nya patentreglering låter europeiska företag köpa SEP-licenser av kinesiska SEP-ägare på bättre villkor, bedömer Scania. Det blir betydelsefullt eftersom Huawei har flest patent för 5G.


– Europeiska företag har bara 15 procent av alla SEP för 5G. Om EU-kommissionens förslag till patentreglering införs i EU så ger det nya möjligheter för licens­tagare i EU. Företag från till exempel Kina eller USA som vill sälja sina SEP-licenser i Europa måste följa den reglering som gäller i EU. Detta är en fördel för SEP-licenstagare i EU, som till exempel fordons- och IoT-industrin som idag behöver köpa licenser för 5G. Detta kommer att balansera dagens system som kraftigt gynnar SEP-havare gentemot licenstagarna. Vi får ökad transparens och förutsägbarhet för prissättning och licensvillkor för licenstagarna, vilket gynnar europeisk industris konkurrens­kraft och i slutändan även konsumenterna, säger Christer Falk, IPR-ansvarig på Scania.

Vad säger svenska justitiedepartementet? De deltar i förhandlingarna om EU:s förslag till ny patentreglering.

– De globala aspekterna finns med i diskussionerna om en ny reglering och visar hur komplex frågan är. Vi vet inte hur andra aktörer väljer att agera om EU inför ett ensidigt regelverk och hur det skulle påverka EU:s konkurrenskraft och innovationsklimatet här liksom förhållandena för europeiska företag i andra regioner. Det här är svåra frågor som måste övervägas ordentligt, svarar Petter Söderbäck, rättssakkunnig inom patentområdet på Justitiedepartementet.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)