JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Hela Sverige ska få fiber

Teliasoneras dotterbolag Skanova siktar på fiber­­anslutning av Sveriges landsbygd. Där finns idag cirka en miljon telefonabonnenter, varav 80 procent är anslutna med gamla luftledningar av koppar. Skanova hoppas kunna riva dem och ersätta en stor andel av dem med fiber och radionät. För konsumenterna kostar kalaset mellan 20 000 och 25 000 kronor.

En fiberutbyggnad i full skala för huvuddelen av abonnenterna på Sveriges landsbygd handlar om investeringar i klassen 15–25 miljarder kronor och är därför inget enkelt beslut. Skanova har därför beslutat att tillsammans med LRF, Lantbrukarnas Riksförbund genomföra flera lokala pilotprojekt.

Göte Andersson: Förloraren kan bli Teracom

Skanovas pilotprojekt för fiber till landsbygden handlar ytterst om framtiden för landsbygdens telenät i Sverige. Om Skanova lyckas är Teracom och mobilnäten uppenbara förlorare.

Den vision som ligger bakom projektet innebär att fibernäten vinner med trippelplay till huvuddelen av landsbygden. Skanovas fibernät tar hem marknaden för fast telefoni, avancerade tv-tjänster inklusive HD-tv och snabbt bredband.

Den stora förloraren blir i så fall Teracom. Tar Skanovas fiberkabel hem spelet försvinner huvuddelen av Teracoms marknad. Teracom är idag helt dominerande leverantör av tv-signaler till den svenska landsbygden via det digitala marknätet.

På tätorterna i Sverige är erfarenheten klar. Kabel-tv-näten har blivit helt dominerande. Det är sannolikt att samma sak inträffar om Skanova får ihop den nya affärsmodellen.

På kort sikt kommer mobil­näten i första hand att er­bjuda mobila telefoni- och datatjänster. Det kan ge Skanova en tidslucka för att bygga ut fibernäten. På längre sikt kommer mobilnäten även att leverera tv-tjänster, enligt mobilindustrins förespråkare.

Det som är helt säkert är att det gamla kretskopplade nätet kommer att ersättas. Frågan är hur marknaden omfördelas. Vi borde få svaret de närmaste åren.

Avsikten är att prova en ny affärsmodell, där lokala ekonomiska föreningar tar huvuddelen av kostnaden för att installera fiber till varje abonnent. Det handlar om uppskattningsvis 20 000 till 25 000 kr som varje abonnent måste vara beredd att satsa. Totalt kan abonnenterna själva då få betala 10 till 20 miljarder kronor.

En viktig kommersiell grundbult är att tjänsteleverantörer via fibernätet säljer ett brett tv-utbud. Det ger miljardintäkter, enligt kalkylerna. Meningen är att flera tjänsteleverantörer i konkurrens via fibernätet ska erbjuda fast telefoni, bredband och tv-tjänster.

Först ut av pilotproven blir sannolikt Myreberg i Västra Torsås socken i Alvesta kommun i Småland. Där har 34 telefonabonnenter redan betalat in 25 000 kr var för att få sin fiber­anslutning. Orten har idag en gammal analog telefonstation från tiden före digitaltekniken med kapacitet för 60 abonnenter.

– Vi är beredda att starta utbyggnaden i Myreberg. Vi väntar bara på att Skanova ska fatta beslut, säger Tommy Runesson, projektledare i Västra Torsås Fiber ekonomiska för­ening.

Alla får erbjudande
Västra Torsås Fiber ekonomiska förening bildades i våras och målet är att socknens 550 abonnenter med fast telefoni hos Teliasonera ska få fiberanslutning. Där finns idag fem små telefonstationer – tre äldre analoga och två AXE-stationer. Alla abonnenter i socknen har fått erbjudande om att delta i pilotprojekten och hittills har 250 abonnenter (45 procent) tackat ja. Runesson räknar med att drygt 50 procent är beredda att gå in med 25 000 kr var.

Västra Torsås är en av södra Sveriges glesaste befolkade områden. Så om den nya affärsmodellen håller där så finns förutsättningar i en mycket stor del av Sveriges glesbygd.

LRF, som är en av landets starkaste förespråkare för landsbygdens intressen, vill skriva avtal med Skanova för att ge hushåll och företag fiberanslutning landet runt. LRF har 1222 lokalavdelningar i hela landet.

– Det är superintressant att Skanova vill satsa på fiber till landsbygden, säger Björn Galant, ansvarig för infrastrukturfrågor i LRF.

– Den information LRF fått innebär att Teliasonera och Skanova kommer att avveckla det fast kretskopplade telenätet på landsbygden inom 10–20 år. Vi anser att den bästa lösningen är att landsbygden innan dess får tillgång till fast fiberanslutning, säger Björn Galant.

Söker lokala samarbetspartner
LRF arbetar för att genomföra pilotprojekt i Småland, Södermanland och på Gotland. På varje ställe söker man etablera en lokal ekonomisk förening för fiberutbyggnaden.

– Skanova kommer att utvärdera pilotprovet Västra Torsås och då ta ställning till huruvida detta är ett intressant koncept som kan användas på bredare front. Om det blir en fortsättning beror till stor del också på intresset hos olika aktörer på landsbygden i olika delar av Sverige, säger Anna Philipson, vd för Skanova.

I steg ett vill Skanova verifiera den nya affärsmodellen. Därefter finns en färdig produkt. Utbyggnaden beräknas ta mellan fem och tio år beroende på intresset. Elektroniktidningen har talat med källor med god insyn hos Skanova som givit en detaljerad bild av planerna. Företagsledningen vill inte verifiera uppgifterna och är just nu återhållsam i sina uttalanden.

Argumenten för att avveck­la den gamla nättekniken är tydliga. Det fasta telenätet på landsbygden börjar bli riktigt gammalt. Huvuddelen är från 1930- och 40-talen. De gamla analoga telefonstationerna vill Skanova inte fortsätta hålla i drift i framtiden.
Driftkostnaden för dagens luftledningar av koppar är hög, omkring 1 000 kronor per år och abonnentledning. Denna kostnad kan sänkas med 90 procent vid skifte till ett optiska abonnentledningar, enligt Skanova. Bara detta kan ge årliga besparingar i klassen 700 miljoner kronor för hela landet.

En annan vinst är att de små glesbygdsväxlarna kan avveckas. Ip-telefoni kan ersätta den fasta telefonin.
Tv-tjänsterna är centrala för den affärsmodell som Skanova diskuterar. Om hälften av glesbygdens telefonabonnenter köper tv-tjänster kan det ge intäkter i miljardklassen.

Skanova har gjort interna kalkyler som innebär att uppskattningsvis 60 procent av hushållen abonnerar på tv-tjänster. Det kan bli IP-tv som räddar det fasta telenätet på landsbygden, annars hade radionäten tagit hem hela spelet, enligt en källa i Skanova. Interaktiva avancerade tv-tjänster kan erbjudas via fibernäten men radionäten har inte lika hög kapacitet.

Gräv själv – spar pengar
Det går att sänka investeringskostnaden per fiberanslutning till under 20 000 kronor om lokala byalag hjälper till med grävningen, allt beroende på de lokala förutsättningarna, enligt källor i Skanova. Därför är också samarbetet med LRF av central betydelse för att etablera starka lokala ekonomiska föreningar som genom samarbete pressar kostnaden.

Enligt den statliga utredningen Bredband 2013 från i våras beräknas snittkostnaden till cirka 28 000 kr per abonnentledning för rent kommersiell installation av fiber på Sveriges landsbygd.

En viktig del i analysen gäller fiberteknikens livslängd. En installerad fiber beräknas ha en livslängd om minst 20 år. Kanalisationen har en livslängd på minst 40–50 år. Det är fullt möjligt att samma plaströr fortfarande kan användas om hundra år. Rör och grävning svarar normalt för mer än 50 procent av nätinvesteringen. Fasta fibernät kan därmed bli konkurrenskraftiga förutsatt att abonnenterna betalar för tjänsterna.

Fakta: Skanova

Skanova är ett av Telia­sonera helägt dotterbolag. Skanova grundades den 1 januari 2008 och är leverantör av infrastruktur på koppar och fiber till operatörer i Sverige.

En mycket kritisk fråga är ännu obesvarad. Hur stor andel av abonnenterna per telefonstation måste betala 20 000 till 25 000 kronor för att Skanova ska vara beredd att bygga ut? På denna punkt har Skanova ännu inte givit svarat LRF.

Den stora vinsten med att införa fiber är intimt kopplad till att det ska vara möjligt för Skanova att snabbt avveckla det kretskopplade telenätet. Om Skanova blir tvungen att hålla både det gamla kretskopplade telefonnätet och det nya fibernätet i samtidig drift för samma abonnenter blir det dyrt. I två av de planerade pilotnäten är cirka 90 procent beredda att betala, enligt LRF. För hela Västra Torsås beräknas cirka 50 procent vara beredda att betala.

Skanova är först i världen med sitt fiberprojekt till Sveriges landsbygd, enligt Alcatel-Lucent. Skälet till detta är att Sverige har så pass stor glesbygd i förhållande till andra industriländer.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)