JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. EU:s "super-PTS" blir minibyrå
EU kommer att få en gemensam myndighet för telekomreglering, men den blir betydligt mindre och får avsevärt färre befogenheter än EU-kommissionen tänkt från början. Det blir troligen resultatet av en kompromiss mellan kommissionen och EU-parlamentet.

EUs telekommissionär Viviane Reding är påtagligt besviken över att hennes vision om en överstatlig myndighet som skulle ersätta Post- och Telestyrelsen och dess motsvarigheter i de andra europeiska länderna gått om intet, se länk. Men hon uttrycker ändå viss tillförsikt över den nu gällande kompromissförslaget.

- Europaparlamentet och rådet är eniga med kommissionen om att EU:s inre telemarknad måste stärkas. Det råder alltså enighet om målen, men nu måste vi gå vidare och även enas om de konkreta lagtexterna. Vi har fokuserat på det som är viktigast och utelämnat det som inte är nödvändigt just nu, säger hon i en kommentar i ett pressmeddelande igår.

Den nya myndighetens uppgift blir framför allt att förena lagstiftningen i de olika europeiska länderna. Byrån får mandat att ålägga de nationella organen att ändra eller dra tillbaka åtgärdsförslag som skapar hinder på den inre marknaden eller är oförenliga med EU-lagstiftningen.

Myndigheten, som föreslås få det något otympliga namnet "Europeiska organet av regleringsmyndigheter på telekomområdet", får varken ansvar för spektrum eller nätsäkerhet. Spektrumsamordningen ska i stället ske på politisk nivå där kommissionen ska lägga fram ett flerårigt radiospektrumprogram för hela EU som ska antas av Europaparlamentet och rådet. Nätsäkerhetsfrågorna ska även framöver hanteras av Enisa, Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet. Reding och kommissionen hade velat att Enisa slogs ihop med den nya myndigheten, men så blev det alltså inte.

Kommissionen understryker att myndigheten ska bli liten, slimmad och effektiv, med högst 20 experter varav hälften består av utsända från nationella regleringsmyndigheter.

Rätten att separera operatörsdrift från nätägande blir inte heller en uppgift för den nya myndigheten, utan något som även framgent ligger på nationell nivå. När och om något land bestämmer sig för att göra en sådan separation så måste dock den nya myndigheten kontaktas för att godkänna att det sker på ett sätt som är förenligt med EU:s teleprinciper.

Konsumenternas makt stärks med det nya organet, understryker Reding. Exempelvis ska det gå att byta operatör för såväl fast som mobilt abonnemang på en arbetsdag, med bibehållet telefonnummer, och konsumenterna får ökad rätt till information om abonnemangsvillkoren. Operatörer som har drifts- eller säkerhetsproblem måste meddela detta såväl till de enskilda abonnenterna som till de nationella myndigheterna. Även tillgången till teletjänster för funktionshindrade ska stärkas.

Det aktuella förslaget ska diskuteras i när de europeiska teleministrarna sammanträder den 27 november. Viviane Reding förväntar sig att det nya regelverket blir gällande lagstiftning i samtliga EUs 27 medlemsstater senast 2010.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus