JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Lasrarna från Solna flyttar in på sjukhusen

Klinisk diagnostik, holografi och kvantteknik är snabbt växande tillämpningsområden för den Solnabaserade lasertillverkaren Cobolt. Företaget har mer än för­dubblat sin omsättning senaste fem åren, mycket på grund av ökad efterfrågan på optisk baserad analys­utrustning för precisionsmedicin inom sjukvården.

På andra våningen i en rätt anonym kontorsbyggnad i Solna ligger Cobolts renrum och huvudkontor. Här tillverkas alla företagets lasrar. Till största delen består de av ­diodpumpade halvledarlasrar (DPSSL). Före­taget är framför allt inriktat på lasrar till analysinstrument för forskning och utveckling inom bioteknik, samt för kemisk ana­lys och kvalitetskontroll inom flera olika industrisektorer. Exempelvis sitter många av bolagets produkter i instru-ment som används i tillverkningen av läkemedel och halvledarkomponenter.

Många av lasrarna används för att snabbt bestämma kemisk sammansättning med hjälp av så kallad Ramanspekt-roskopi. De ingår också som ljusmotorer i avancerade mikroskop som gör det möjligt att studera levande celler i extremt hög upplösning. Några av bolagets kunder är tillverkare av den typ av superhögupplösta mikroskop som belönades med nobelpriset 2014.

Håkan Karlsson

– Men nu ser vi att dessa avancerade avbildningstekniker allt oftare börjar ta plats i utrustning som används för klinisk diagnostik och DNA sekvensering, framför allt för olika typer av cancersjukdomar, alltså inte enbart för forskning och utveckling. De här nya teknikerna möjliggör högre grad av precision, på rent fysisk storleksnivå men även på genetisk nivå. Precisionsmedicin är därför ett lämpligt samlingsnamn på den typen av tillämpningar, säger företagets grundare och vd Håkan Karlsson.

Nya laserbaserade instrument gör det också möjligt att analysera vävnadsprover direkt på plats på kliniken, i stället för att proverna först måste sändas iväg till ett laboratorium. Det här kan öka på snabbheten i dia-gnos­processerna rejält, vilket är till stor fördel för patienterna.

Håkan Karlsson säger att företaget också tittar på holografiska lasertilllämpningar. Ett exempel är lasrar som an-vänds för att tillverka komponenter till utrustning för AR, augmented reality. Bolaget ser också kraftig ökad efter-frågan på lasrar som används i utvecklingen av nya kvanttekniker såsom kvantförstärkta sensorer, kvantkrypto-grafi och kvantdatorer.

En stor del av produktionen är bokad för branschens stora märkesnamn som ­bygger in lasrarna i sina analysin-strument. Men lasrarna säljs också som fristående enheter tillforskningslaboratorier runt om i världen, bland annat till flera av de senaste årens nobelpristagare.

Företagets styrka är att man kan producera lasrar med hög och jämn kvalitet på ljuset. Lasrarna klarar lång konti-nuerlig drifttid även i tuffa miljöer. Medeleffekterna är upp till ett par Watt och bolaget tillhandahåller lasrar över ett brett våglängdsområde från UV, över synligt och upp till infrarött. Laser­enheterna som levereras behöver inte trimmas efter att den lämnats produktionslinjen.

– Idag är det tillverkningskunnandet och byggsättet som är kärnan i företagets teknik, säger Håkan Karlsson un-der rundvandringen i renrummet där lasrarna monteras och justeras in. De optiska komponenterna sitter på ovan-sidan av en temperaturstabiliserad bärare. På några av de mest komplexa lasermodulerna går det att räkna till flera tiotal optiska komponenter som monteras in med mycket hög precision.

DEN OPTISKA DELEN av lasern bakas i värme­ugnar och försluts sedan hermetiskt med en svetsprocess. Den nödvän-diga elektroniken monteras direkt utanpå kapseln. I slutet av tillverkningslinjen trimmas laserns inställningar och dess prestanda verifieras i särskilda testriggar.

När Cobolt grundades år 2000 var det kun­skaperna om hur man kan ändra laserljusets våglängd med icke-linjära kristaller av typen KTP som var en kärna i företaget. Håkan Karlssons doktorsavhandling behandlade det fenomenet. Cobolt har idag lämnat all egen tillverkning av de ingående komponenterna och koncentrerar sig helt på utveckling och tillverkning av lasrar och lasersystem.

Cobolts tillväxtresa har därmed tagit en delvis ny vändning, men Håkan Karlsson understryker att affärsinrikt-ningen för företaget, sattes redan vid start och att man hållit den kursen sedan dess.

– Vi var bestämda med att vi inte var inriktade på IT- eller telekom, utan på lasrar främst för analys och biotech, trots att det var mitt under telekom-boomen i början av 2000-talet och det regnade kapital över företag som skulle ta fram teknik för framtidens internet, säger Håkan Karlsson.

– Men det var nog ändå tur för oss. Många företag med mycket riskkapital växte snabbt, men gick under när kra-schen kom runt 2001–2002. Våra investerare från SEB och Investeringsfonden var mer försiktiga och ­uthålliga, vilket visade sig vara klokt.

Så ni hade egentligen ingen koppling till den starka utveckling inom fotonik som före sekelskiftet främst drevs på av telekomindustrin?

– Nej det hade vi inte, säger Håkan Karlsson först. Men så ändrar han sig:

– Jo, på sätt och vis finns det faktiskt en koppling. När det gäller monteringskunnandet så kunde vi rekrytera bland specialister som hade erfarenhet av att bygga extremt tillförlitliga lasrar för telekom. Vi kunde därför ut-veckla byggmetoder som liknade dem inom telekom.

Sedan några år är Cobolt en del av den tyska verkstadskoncernen Hübner, baserad i Kassel. Det är ett stort famil-jeägt bolag som är underleverantör till transportmedelsindustrin, till tillverkare av tåg och bussar. Det är ett om-råde som är helt väsensskilt från laserutveckling. Hübner har goda marginaler på sin traditionella tillverkning, men tillväxten är ganska statisk. Därför investerar man i att diversifiera sig, bland annat genom en satsning på la-serteknik.

Formellt sett är Cobolt en del av divisionen Hübner Photonics. Håkan Karlsson är både divisionschef och vd för Cobolt. Företaget i Solna utgör huvudparten av Photonics. Även Valo Innovations, baserat i Tyskland och som tillverkar mycket snabba fiberlasrar, ingår i divisionen.

I RUNDVANDRINGEN på Cobolts huvudkontor med utvecklingsavdelning, marknad och renrum visar Håkan Karlsson på hur företaget vuxit.

– Ett grannföretag i fastigheten flyttade ut nyligen. Då kunde vi göra en ny utbyggnad av renrummet och fortsätta öka vår produktion, säger han.

Renrum och kontorslokaler ligger intill varandra, det är bara en stor glasruta som skiljer avdelningarna åt. Som besökare hamnar man mitt i händelsernas centrum, mellan kaffemaskinen i lunchrummet och produktionslinjen i renrummet.

Håkan Karlsson understryker att tillväxten i Cobolt än så länge finansierats med egna medel. Företaget går bra, det omsätter idag omkring 200 miljoner kronor och under de senaste fem åren har resultatet efter finansnetto pend-lat kring lite drygt 10 procent av omsättningen.

Hübner Group omsätter motsvarande drygt fem miljarder kronor. Än så länge utgör koncernens division Hüb-ner Photonics en mindre del. Men Håkan Karlsson gör klart att ambitionerna på tillväxt inom Photonics är högt ställda.

– Vårt mål är att utgöra en betydande del av Hübnerkoncernen inom en inte allt för avlägsen framtid, säger han.

ETT HINDER FÖR TILLVÄXTEN är att få tag på tillräckligt med arbetskraft. Det är ett generellt problem bland fotonikfö-retagen i hela Europa menar Håkan Karlsson. Cobolt arbetar med rekrytering bland annat genom att deltaga på olika evenemang på de tekniska högskolorna för att försöka öka på intresset för fotonik bland studenterna och de försöker även nå ut till gymnasieskolor.

– Det är konstant svårt att få tag på arbetskraft. Det här är en liten bransch som kanske inte är så känd här i Sve-rige. Vi söker arbetskraft inom alla områden. Laseringenjörer, elektronik- och mjukvaruutvecklare och försäljare behövs förstås. Men inte minst är det viktigt med duktiga operatörer, säger Håkan Karlsson.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

– Det finns ju ändå väldigt många spännande teknikområden inom opto och fotonik. Kvantdatorer, hologramtek-nik, augmented reality och superhögupplöst mikroskopi är bara några av dem. Och allt det vi gör används i till-lämpningar som på ett eller annat sätt bidrar till en förbättring av vår värld, framför allt vad gäller bättre möjlig-heter att diagnostisera och behandla allvarliga sjukdomar. Vi är väldigt glada och stolta över att kunna bidra till den utvecklingen och vi hoppas den känslan skall kunna hjälpa till att locka duktiga nya medarbetare till oss, framhäver Håkan Karlsson.

Laserljus i valfri färg

Cobolt grundades år 2000. Sedan 2015 ingår det i Hübner Photonics. Det svenska företaget, baserat i Solna, har 60 anställda och omsätter omkring 200 miljoner kronor.

Företaget är inriktat på tillverkning av diodpumpade halvledarlasrar (diod pumped solid state lasers, DPSSL). Lasrarna används för inbyggnad i både analysinstrument och fristående enheter. Företaget marknadsför sina lasrar i tre större produktlinjer.

Våglängdsområdet är 355–1 064 nm, det sträcker sig från ultraviolett till infrarött. Lasrarna levereras med effekter upp till 3 W. I laserenheten finns en eller flera laserdioder vars osynliga infraröda laserljus konverteras till andra våglängder. Tekniken gör det möj-ligt att göra laserenheter med ett antal fasta, valbara våglängder, dels laserenheter där våglängden är kontinuerligt justerbar.

Cobolt har utvecklat en patenterad tillverkningsteknik som ger termiskt mycket stabila laserenheter som inte ska trimmas av an-vändaren. Tekniken innebär att de optiska komponenterna limmas på en bärare med ett värmehärdande lim. Enligt företaget ger det betydligt mer tillförlitliga fogar än UV-härdande lim som är den konventionella monteringsmetoden i det här sammanhanget.

Laserenheterna från företaget används främst för analys och forskning. Tillämpningarna är många, men biotechområdet är dominerande: högupplösningsmikroskopi, DNA-sekvensering, Ramanspektroskopi, interferometri, flödescytometri, mätning av halvledare, gasanalys, optogenetik, holografi, Lidar …

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)